Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn in werking getreden per 11 november 2016.

PDF versie Algemene Voorwaarden    Download hier de PDF versie van de Algemene Voorwaarden

 

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Dag: kalenderdag;
 8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

De besloten vennootschap MyMicro Group B.V.
handelend onder de naam/namen: ReplaceDirect.be
Vestigings- en bezoekadres:
Bosbeemd 16
5741 TR Beek en Donk
Nederland
Telefoonnummer voor België: 011 98 83 06
Bereikbaarheid:
Vanaf maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 21:00 uur
Zaterdag van 9:00 uur tot 17:30 uur
Zondag gesloten

E-mailadres: [email protected]
KvK-nummer: 56595581  te Eindhoven, Nederland
BTW-nummer België: (BE)0537338626

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. ReplaceDirect verkoopt onderdelen voor talloze elektronische apparaten. Van accu’s en adapters tot inkt en witgoed-onderdelen.
 2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
   
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van aflevering;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
  • indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  • de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
  • de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
   
  • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  • de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
  • de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
  • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht bij levering van producten

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
 2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal ReplaceDirect.be dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen middels een bankoverschrijving op het rekeningnummer dat de consument hiertoe aan ReplaceDirect.be heeft aangewezen. 
 3. ReplaceDirect.be is nimmer aansprakelijk voor (de kosten van) enige schade - diefstal of verlies daaronder begrepen - die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat. 

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Indien het product niet conform de voorwaarden van het herroepingsrecht is ontvangen door ReplaceDirect.be dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van de consument die verplicht is dit eigendom binnen twee weken af te halen. Op verzoek van de consument kan het product ook worden bezorgd.
 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  • die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  • die snel kunnen bederven of verouderen;
  • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  • voor losse kranten en tijdschriften;
  • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 4. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  • betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  • waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
  • betreffende weddenschappen en loterijen.

 

Artikel 9 - Prijzen

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  • de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
 6. De consument is de prijs verschuldigd die ReplaceDirect.be in haar bevestiging conform artikel 5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door ReplaceDirect.be worden gecorrigeerd.
 7. Leveringskosten worden duidelijk aan de consument medegedeeld. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de eventuele kosten. Dit wordt duidelijk aan de consument medegedeeld.

 

Artikel 10 - Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
 3. In beginsel geldt voor door ReplaceDirect.be geleverde producten de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende artikel wordt vastgesteld. Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient consument binnen een termijn van twee maanden na ontdekking hiervan, ReplaceDirect.be in kennis te stellen. Consumenten komen de rechten toe zoals die in de artikelen 1649bis t.e.m. 1649octies van het Burgerlijk Wetboek zijn opgenomen.
 4. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen:
 1. indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd
 2. indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van ReplaceDirect.be of de fabrikant zijn verricht
 3. indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt
 4. indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik
 5. indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud
 1. Wanneer er voor het achterhalen van een defect van het product of onderdeel van het product, welke is uitgesloten van garantie, onderzoekskosten worden gemaakt en deze kosten op grond van artikel 10.4 uitgesloten blijken te zijn van garantie, dan zijn deze kosten altijd voor rekening van de consument. ReplaceDirect.be streeft ernaar hiervan van tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding ontslaat de consument niet van de verplichting tot het betalen van deze kosten.
 2. Wanneer aan het herstellen van een defect kosten zijn verbonden en deze herstelling op grond van artikel 10.4 uitgesloten blijkt te zijn van garantie, dan wordt de consument hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer de consument niet uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met de kostenopgave, dan kan zij haar eigendom retour ontvangen tegen betaling van de onderzoekskosten. Wanneer de consument deze onderzoekskosten zes (6) maanden na het aanbieden van de kostenbegroting nog niet heeft betaald, dan vervalt het eigendom van het product aan ReplaceDirect.be. 
 3. Op gebruikte, tweedehands- of demonstratiemodellen kan een verminderde garantie van toepassing zijn.

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. 
 3. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft ReplaceDirect.be ernaar om bestellingen die voor 22.00 uur op een werkdag zijn geplaatst diezelfde dag te verzenden. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.
 4. Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is, door de consument wordt besteld, zal de ondernemer aangeven wanneer het product weer beschikbaar is. ReplaceDirect.be streeft ernaar vertragingen binnen één werkdag telefonisch of per e-mail aan de consument te melden. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 8. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
 9. Indien de levering in gedeelten geschiedt (bijvoorbeeld wanneer slechts een aantal maar niet alle bestelde producten in voorraad zijn), dan heeft ReplaceDirect.be het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.
 10. De consument is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Bij gebreke daarvan is ReplaceDirect.be gerechtigd de betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te beschouwen (mits terugbetaling aan de consument van eventueel reeds betaalde voorschotten voor het product in kwestie).
 11. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 12. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 13. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 14. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Becommerce.be www.becommerce.be. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Becommerce.be gestuurd.
 15. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 12 - Duurtransacties

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

 

Artikel 13 - Betaling

 1. Voorzover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 5. Bij bestellingen kan op de volgende manieren worden betaald:
  - DIRECTebanking
  - bankoverschrijving
  - Kredietkaart (VISA, MasterCard, American Express)
  - PayPal
  - Bij afhaalorders: contant en Bancontact / Mister Cash
  ReplaceDirect.be kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Deze nieuwe betalingsmogelijkheden zullen dan kenbaar worden gemaakt op de website.
 6. Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft de consument geen speciale software nodig. Een veilige SSL-verbinding is herkenbaar aan het "slotje" in de URL-balk van de browser.
 7. Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. ReplaceDirect.be is geen partij in de relatie tussen de consument en de kaartuitgever.
 8. In geval van onvolledige, niet - of laattijdige betaling van de factuur op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag vermeerderd worden met de wettelijke interesten alsook met een forfaitaire schadevergoeding van 15%, met een minimum van €25. Tevens zal de consument gehouden zijn tot betaling van alle incassokosten – zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke - waartoe de invordering van een onbetaalde factuur aanleiding kan geven. De buitengerechtelijke incassokosten ter inschakeling van een derde buiten gerechte-lijke procedure om, worden forfaitair vastgesteld op een bedrag gelijk aan 10% van het factuurbedrag, met een minimum van €40. Alle betalingen worden eerst geïmputeerd op kosten en interesten, nadien op het factuurbe-drag. In geval van bewezen ernstige tekortkoming in hoofde van ReplaceDirect.be aangaande de uitvoering van de op haar rustende verbintenissen, is een vergoeding naar gemeen recht verschuldigd ten belope van maximum de factuurwaarde.

 

Artikel 14 - Eigendom

 1. Eigendom van een product gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de consument over, nadat deze de betaling die verschuldigd is voor dit product volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten.
 2. De consument mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.
 3. De consument erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectueel eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de Website berusten bij ReplaceDirect.be, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten. Het is de consument  verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld reproductie zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ReplaceDirect.be, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf.

 

Artikel 15 – Gedragscode

 1. MyMicro Group BV is met ReplaceDirect.be lid van BeCommerce en onderschrijft daarmee de BeCommerce-gedragscode. De BeCommerce-gedragscode is te vinden onder de volgende links:
  Nederlandstalig: https://www.becommerce.be/upload/Gedragscode%20BeCommerce%20Kwaliteitslabel20131021095552.pdf
  Franstalig: https://www.becommerce.be/upload/Code%20de%20conduite%20du%20Label%20de%20Qualit%C3%A9%20BeCommerce20131021095912.pdf
 2. ReplaceDirect.be zal de gegevens van de consument uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar Privacy Statement.
 3. ReplaceDirect.be neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

 

Artikel 16 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van de principes van rechtsconflicten in de ruimte.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van ReplaceDirect, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Antwerpen, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.
 

Artikel 17 - Geschillenregeling en beslechting

 1. .ReplaceDirect.be beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen redelijke termijn, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij ReplaceDirect.be, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. ij ReplaceDirect.be ingediende klachten worden beantwoord binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Wanneer een consument een geschil heeft met ReplaceDirect.be en ReplaceDirect.be hierover reeds heeft geraadpleegd, dan heeft de consument de mogelijkheid om raad te vragen of de klacht neer te leggen bij BeCommerce. (www.becommerce.be)
 5. De consument heeft ook steeds de mogelijkheid om een klacht neer te leggen bij het Online Dispute Resolution Platform: http://ec.europa.eu/odr/.

 

Artikel 18 - Overmacht

 1. In geval van overmacht is ReplaceDirect.be niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. ReplaceDirect.be is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

 

Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.
 3. Aanvullende bepaling MyMicro Group B.V.: Het eigendom van de Producten gaat over naar de koper bij aflevering van de Producten of betaling van de Producten.


Artikel 20 - Preventie Namaak

  De ondernemer biedt te allen tijde enkel producten aan die zij aankoopt bij de originele fabrikanten en hun groothandelaars. Bij twijfel rond de echtheid van producten kan de consument meer informatie en tips vinden op de website www.eccbelgie.be. Bij vermoeden van namaak kan de consument steeds een klacht indienen via het Meldpunt.


Adres BeCommerce: C/o Co.Station, Sinter-Goedelevoorplein 5, 1000 Brussel, België

 

 

Herroeping

Voor een snelle afhandeling kunt u heel eenvoudig online uw bestelling herroepen. U kunt ook dit herroepingsformulier uitprinten, invullen en samen met het product/de producten aan ons terugsturen. Stuurt u het formulier apart naar ons op? Zorg dan dat binnen 14 dagen ook het product/de producten volgen.

We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services. U gaat akkoord met onze cookies als u onze website blijft gebruiken. - Privacy- & Cookiestatement en instellingen