Kopen op rekening

Op rekening kopen door overheidsinstanties, onderwijsinstellingen en bedrijven:

U kunt namens uw instelling op rekening kopen mits u over de benodigde autorisatie beschikt. Bedrijven met een goede betaalhistorie bij ReplaceDirect, die tevens voldoen aan een kredietwaardigheidstoets, kunnen eveneens een kredietlimiet krijgen en op rekening kopen. De beoordeling hiervan ligt bij ReplaceDirect en haar financiële partners. De betaaltermijn is 14 dagen.

Het bankrekeningnummer bij aankopen op rekening is:
ABN Amro NL31ABNA0473722976Voorwaarden voor kopen op rekening 
 

 • ReplaceDirect verleent enkel krediet aan rechtspersonen (bedrijven en instellingen)
 • Op rekening kopen is mogelijk voor al die bedrijven en instellingen die door onze kredietverzekeraar voldoende kredietwaardig worden geacht.
 • Indien een bedrijf korter dan 6 maanden bij de Kamer van Koophandel ingeschreven staat wordt het bedrijf zondermeer niet kredietwaardig geacht.
 • Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, door storting of overmaking van het factuurbedrag op een door ReplaceDirect aangewezen bankrekening. De op de bankafschriften van ReplaceDirect vermelde valutadatum zal als dag van betaling worden aangemerkt.
 • Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zal de betaling plaatsvinden zonder aftrek van transportkosten en zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook (geschillen).
 • Al hetgeen de debiteur betaalt, strekt allereerst tot voldoening van eventuele verschuldigde rente en/of (invorderings)kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen.
 • Indien ReplaceDirect daartoe aanleiding ziet, kan zij nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan zij de uitvoering van de overeenkomst kan/mag opschorten.
 • Indien de overeengekomen betalingstermijn tweemaal niet wordt nagekomen, dan wordt de overeenkomst onmiddellijk en onherroepelijk ontbonden. Men kan dan vervolgens alleen nog kiezen voor betaling via DIRECTebanking.
 • Alle leveringen en betalingen vinden uitsluitend en alleen plaats volgens de "Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden" van ReplaceDirect, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven, NL. Tenzij anders, schriftelijk overeengekomen.
 • Bestellingen worden uitsluitend in behandeling genomen na ontvangst van een schriftelijke in- of aankoopbevestiging.
 • Uitlevering bij afhalen in Gemert, NL vindt uitsluitend plaats na legitimatie met een geldig persoonsgebonden identiteitsbewijs en na overhandiging van een in- of aankooporder.

Wilt u in aanmerking komen voor bestellen op rekening?

Indien ook u wilt genieten van de voordelen van bestellen op rekening, dan kunt u eenvoudigweg een order plaatsen, uw volledige bedrijfsgegevens invullen (vergeet niet uw BTW nummer) en de betaalmethode 'op rekening' kiezen. Vervolgens wordt automatisch een creditcheck uitgevoerd. Is de creditcheck positief, dan krijgt u verder geen bericht van uw geaccepteerde betaling, maar ontvangt u direct uw bestelling de volgende bezorgdag. Is de creditcheck niet positief, dan nemen wij contact met u op en kunt u een andere betaalmethode kiezen.  

     

Acheter sur facture

Acheter sur facture pour des firmes, des organisations d'autorité et des institutions d'enseignement:

Vous pouvez acheter sur facture au nom de votre organisation pourvu que vous ayez l'autorisation exigée. Les firmes avec une bonne histoire de paiement à ReplaceDirect, qui passent également une épreuve de solvabilité, peuvent aussi acquérir une ligne de crédit et acheter sur facture. Le jugement y concernant est à ReplaceDirect et ses partenaires financiers. Le delai de paiement est de 14 jours.

Le numéro de compte bancaire en cas d'un achat sur facture est: ABN Amro NL31ABNA0473722976


Conditions pour acheter à crédit


 • ReplaceDirect n’accorde du crédit qu’aux personnes morales (firmes et organisations).
 • Acheter sur facture est admis à toutes les firmes et organisations dont la solvabilité est positivement évaluée par notre assuradeur de crédits.
 • Si une firme a été registrée moins que 6 mois à la Chambre de Commerce, la solvabilité de cette firme est négativement évaluée.
 • Le paiement doit avoir lieu 14 jours à compter de la réception de la facture, au moyen d’un dépôt ou virement du montant de la facture à un compte bancaire désigné par ReplaceDirect. L’échéance mentionnée aux copies de la banque de ReplaceDirect sera déterminée comme jour de paiement.
 • Excepté tous cas où d'autres conditions ont été convenues explicitement, le paiement aura lieu sans déduction des frais de transport et sans acquittement ou suspension à quelque titre que ce soit (différends).
 • Lors de chaque paiement, les intérêts dus éventuels et/ou les frais (de recouvrement) sont d'abord liquidés. Ensuite les paiements seront imputés sur les factures non réglés les plus anciennes.
 • Si les circonstances y donnent lieu, ReplaceDirect peut demander une garantie financière complémentaire, à défaut de laquelle ReplaceDirect peut annuler l’agrément.
 • Si le delai de paiement accordé n’est pas respecté à deux reprises, l’agrément sera dénoncé immédiatement et irrévocablement. Ensuite on peut seulement choisir un paiement par DIRECTebanking.
 • Tous livraisons et paiements ont lieu respectant les "Conditions Générales de Vente" de ReplaceDirect, déposées au Régistre du Commerce à Eindhoven, NL. Excepté tous cas où d'autres conditions ont été convenues explicitement et par écrit.
 • Les commandes ne sont acceptées qu’après réception d’une confirmation d’achat ou acquisition par écrit.
 • Commandes à emporter à Gemert, NL seront livrées exclusivement après légitimation avec une pièce d’identité personnalisée valable et après la remise d’une commande d’achat ou acquisition. 

Voulez-vous aussi acheter sur facture?

Si vous voulez profiter aussi des bénéfices de l'achat sur facture, simplement passez une commande à notre site, entrez toutes vos coordonnées de firme (n'oubliez pas votre numéro TVA) et choisissez pour la méthode de paiement 'acheter sur facture'. Après cela, une vérification de crédit automatique se déroulera. Si cette vérification est positive, nous ne vous rapportons pas du paiement accepté, mais vous recevrez votre commande directement le lendemain. Si la vérification n'est pas positive, nous vous contactons et vous pouvez choisir un autre moyen de paiement.
  
 

We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services. U gaat akkoord met onze cookies als u onze website blijft gebruiken. - Privacy- & Cookiestatement en instellingen